0313 - 472084 info@iam-sports.nl

Lid worden bij I AM SPORTS

We houden het graag simpel. Vul de verplichte velden in en we stemmen samen met jou de contractdetails af.
Ben je ouder of voogd, vul dan de gegevens in van het kind, vink de leeftijd aan en jij kunt je naam invullen bij ouder/voogd.

Na invullen van dit formulier ontvang je van ons, via Virtuagym, een mail met verdere instructies en administratieve zaken.

Leuk dat je lid wilt worden!

AanmeldformulierGegevens nieuwe lid:


Abonnementskosten en betaling:

Je abonnement samenvatting:

BASIS 18+ € 35,00
Inschrijfkosten €20,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 35,00
Eenmalig € 25,00

Je abonnement samenvatting:

FLEX 18+ € 41,00
Inschrijfkosten €20,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 41,00
Eenmalig € 25,00

Je abonnement samenvatting:

BASIS jeugd € 27,00
Inschrijfkosten €10,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 27,00
Eenmalig € 15,00

Je abonnement samenvatting:

FLEX jeugd € 32,00
Inschrijfkosten €10,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 32,00
Eenmalig € 15,00

Je abonnement samenvatting:

BASIS 18+ € 35,00
Groepsles € 5,00
Inschrijfkosten €20,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 40,00
Eenmalig € 25,00

Je abonnement samenvatting:

FLEX 18+ € 41,00
Groepsles € 5,00
Inschrijfkosten €20,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 46,00
Eenmalig € 25,00

Je abonnement samenvatting:

BASIS jeugd € 27,00
Groepsles € 5,00
Inschrijfkosten €10,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 32,00
Eenmalig € 15,00

Je abonnement samenvatting:

FLEX jeugd € 32,00
Groepsles € 5,00
Inschrijfkosten €10,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 37,00
Eenmalig € 15,00

Je abonnement samenvatting:

BASIS kids groepsles  
1x per week € 19,50
Inschrijfkosten €10,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 19,50
Eenmalig € 15,00

Je abonnement samenvatting:

BASIS kids groepsles  
2x per week € 23,50
Inschrijfkosten €10,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 23,50
Eenmalig € 15,00

Je abonnement samenvatting:

FLEX kids groepsles  
1x per week € 23,50
Inschrijfkosten €10,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 23,50
Eenmalig € 15,00

Je abonnement samenvatting:

FLEX kids groepsles  
2x per week € 27,50
Inschrijfkosten €10,00
Borg tag € 5,00
Totaal Maandelijks € 27,50
Eenmalig € 15,00


Algemene voorwaarden

Artikel 1

Algemeen


De algemene regelementen zijn onlosmakelijk verbonden met -en- vormen onderdeel van het lidmaatschap dat u met I AM SPORTS bent aangegaan. I AM SPORTS is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar voorwaarden en huisregels op een willekeurig moment aan te passen. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en huisregels en dient zich daar aan te houden. De voorwaarden en huisregels kunt u vinden op www.iam-sports.nl

Tevens zijn deze verkrijgbaar bij de receptie.

Artikel 5

Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap


Tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap is alleen mogelijk in het geval van:

- Langdurige blessures of zwangerschap, met een schriftelijke verklaring van een huisarts of behandelend arts. 

- Tijdelijke verhuizing van uw werkzaamheden of studie. 

De hiervoor vereiste mutatieformulieren dienen voorzien te zijn van een schriftelijke verklaring. In alle bovenstaande situaties wordt de periode waarvoor het lidmaatschap tijdelijk is stopgezet aan het einde van de contractperiode verlengd. Tijdelijke stopzettingen kunnen nooit langer duren dan 6 maanden.

Artikel 2

Lidmaatschap


Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 maand of 1 jaar, enkele lidmaatschappen uitgezonderd. Zonder bericht van opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met 1 kalendermaand. Opzeggen dient te geschieden uiterlijk voor de laatste dag van de maand. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk.  Indien u niet opzegt heeft u een betalingsplicht. 

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 


Artikel 6

Openingstijden

I AM SPORTS heeft ruime openingstijden en is 7 dagen per week geopend. Tijdens een aantal erkende feestdagen behoudt I AM SPORTS zich het recht om gesloten te zijn, zonder dat hier een vermindering of restitutie van de contributie tegenover staat.


Artikel 7

Check-in en check-out


Bij aankomst dient u zich te registeren bij de dienstdoende medewerker van I AM SPORTS

Artikel 3

Contributie en betaling


De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm en de contractduur. Afhankelijk van het moment van de inschrijving wordt de contributie berekend voor de eerste maand, u betaalt dus voor het aantal dagen dat u lid bent van de desbetreffende maand. Voorafgaand aan het lidmaatschap dient u €20,- contact te voldoen voor de administratieve kosten. Ieder lid ontvangt een lidmaatschapspasje tegen betaling van €5,- borg. Het is verplicht het lidmaatschapspasje mee te nemen bij bezoek aan I AM SPORTS. De pasjes blijven eigendom van I AM SPORTS. Bij verlies of beschadiging wordt €5,- in rekening gebracht voor een nieuw pasje. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het pasje ingeleverd te worden en wordt de borg teruggeven, mits het pasje onbeschadigd is. 


Betaling geschieden per automatische incasso. Hiervan kan -in overeenkomst met I AM SPORTS- schriftelijk van worden afgeweken. De betaling vindt in de 2e week van de voorgaande maand plaats. Indien uw contributie op enig moment niet incasseerbaar is, of gestorneerd is dan heeft u geen toegang tot de faciliteiten van I AM SPORTS. Indien de contributie binnen 14 dagen na de laatste herinnering niet voldaan is, gaat de vordering ter incasso naar een incassobureau. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij niet nakomen van de betalingsverplichtheid behoudt I AM SPORTS zich het recht om het volledige contractbedrag in een keer te vorderen. 


Artikel 4

Restitutie van contributie en administratiekosten


Restitutie van contributies is niet mogelijk. Bij hoge uitzondering kan een verklaring van een huisarts of behandelend arts voor I AM SPORTS reden zijn om dit te heroverwegen. Restitutie van administratiekosten is niet mogelijk. 
Artikel 8

Aansprakelijkheid


Ieder lid dient verantwoordelijk met zijn eigen lichamelijke conditie om te gaan. I AM SPORTS aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens bezoek aan onze sportschool.  I AM SPORTS aanvaart geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. I AM SPORTS aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van uw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van I AM SPORTS of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.


Artikel 9

Overige voorwaarden


- I AM SPORTS behoudt zich het recht voor tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. 

-  I AM SPORTS kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap eenzijdig opzeggen.

- Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden.  I AM SPORTS behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enig betaling.

- Toegangstijden worden vermeld bij de ingang van I AM SPORTS. 

- Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk. Voor beëindiging van het lidmaatschap in de lopende maand dient de opzegging voor het einde van de maand binnen te zijn. Dan zal het lidmaatschap per einde van de lopende maand worden beëindigd, mits de contractperiode is verstreken.