0313 - 472084 info@iam-sports.nl

Doe jij mee aan de Stiletto Run Doesburg

 

I AM SPORTS organiseert samen met Stichting Centrum Belang Doesburg, op zondag 25 september om 12:00, de opening van de Fashion week.
We openen de Fashion week met de beruchte en beduchte Stiletto Run, uiteraard op stiletto’s.

Dit jaar worden er 30 paar stiletto’s gesponsord door Giulia!
Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende kleuren en maten (t/m maat 44!!)

Met deze Stiletto Run willen we ook een goed doel sponsoren.
Dit jaar is gekozen voor De plusbus Doesburg.

Omdat niet iedereen gewend is aan het rennen op highheels heeft I AM SPORTS maar liefst TWEE CLINICS samengesteld.
Je kunt met deze clinic je hardloop skill weer tot op grote hoogte krijgen 😉

De Highheel Clinics

De Highheel Clinics zijn 16 en 23 september van 19.30 uur tot 20.30 uur bij I AM SPORTS!
Deze clinic wordt verzorgt door onze instructeur en ervaringsspecialist Yo.

Op zondag 25 september verzorgen wij de warming up voor de stiletto run om 11.50 uur, in de binnenstad!
De warming up wordt gegeven door Jacco.

 

We bieden 4 pakketten aan voor deelname aan de clinics en/of de Stiletto Run.

Pakket 1
2x workshop highheel clinic
1x inschrijving stilettorun
1x paar stilleto’s
€ 50,-

Pakket 2
1x inschrijving stilettorun
1x paar stilleto’s
€ 25,-

Pakket 3
1x inschrijving stilettorun
€15,-

Pakket 4
1x workshop highheel clinic
€15,-

Wil je deelnemen, vul dan onderstaand formulier in en kom even langs bij I AM SPORTS om te betalen (pin/contant)!

Inschrijfformulier Stiletto Run Doesburg

Zondag 25 september 2022 - 12:00
Binnenstad Doesburg

Deelname op eigen risico, zie onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement Stiletto Run
– Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
– Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
– Organisator: Stichting Centrum Belang Doesburg en I AM SPORTS
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het Evenement tenminste de minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen en de Deelnemer voor en tijdens het Evenement uit te sluiten.
3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
4. Indien een Deelnemer is verhinderd aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
5. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.
6. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of uitstellen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste vier volzinnen van lid 7 zijn hierop van toepassing.
8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 6: Persoonlijke eigendommen
1. Aangezien wij te gast zijn op bepaalde locatie(s), dienen alle deelnemers en vrijwilligers zich ook als gast te gedragen met respect voor elkaars eigendommen en bezittingen.
2. Indien de Organisator gedurende het Evenement – al dan niet tegen betaling – zaken van de Deelnemer voor haar bewaart of indien de Deelnemer – al dan niet met instemming van de Organisator – zaken achterlaat in een al dan niet door de Organisator beheerde ruimte, is de Organisator niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging, enzovoort van die zaken.

 

Artikel 7: Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 

Artikel 8: Geldigheid bepalingen
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden

Stiletto Run Doesburg - 25 september 2022 Binnenstad Doesburg Doe mee met de HighHeels Clinics 16 en 23 september